>SG00004167|CENPV_MOUSE MRRTRSAVATGPREQRRSGATGGLSGGESRAQRSRSRTRAGAGGGGGAVGPQPSAKPRPKPPPRAQEAAAEEPPPAVTPAASVSALDLGEQRERWETFQKRQRLSFEGAAKLLLDTFEYQGLVKHTGGCHCGAVRFEVWASADLHIFDCNCSICKKKQNRHFIVPASRFKLLKGAESITTYTFNTHKAQHTFCKRCGVQSFYTPRSNPGGFGIAPHCLDEGTVRSVVTEEFNGSDWERAMKEHKTIKNMSKE