>SG00008281|MORN5_MOUSE MQYTGSQYFGEYINGRMEGSAEYILPTDTRYIGEMKDGMFHGEGTLFFPSGSRFDAIWKKGLVVKGKYTFNDGLQYEDKHWHYCDSYDRRFYTEICYGLKPSGISQLTNMDPPRRIPLGYYDCGDGFYNPTTRVIKDYRNRFLRNADDDEHEWIVRTCRKGWLPMPKQKS