>SG00008228|NGAL_MOUSE MALSVMCLGLALLGVLQSQAQDSTQNLIPAPSLLTVPLQPDFRSDQFRGRWYVVGLAGNAVQKKTEGSFTMYSTIYELQENNSYNVTSILVRDQDQGCRYWIRTFVPSSRAGQFTLGNMHRYPQVQSYNVQVATTDYNQFAMVFFRKTSENKQYFKITLYGRTKELSPELKERFTRFAKSLGLKDDNIIFSVPTDQCIDN