>SG00017766|TAF9_MOUSE MESGKMASPKSMPKDAQMMAQILKDMGITEYEPRVINQMLEFAFRYVTTILDDAKIYSSHAKKATVDADDVRLAIQCRADQSFTSPPPRDFLLDIARQRNQTPLPLIKPYSGPRLPPDRYCLTAPNYRLKSLQKKAPAPAGRITVPRLSVGSVSSRPSTPTLGTPTPQTMSVSTKVGTPMSLTGQRFTVQMPASQSPAVKASIPATSTVQNVLINPSLIGSKNILITTNMVSQNTAESANALKRKREDDDDDDDDDDDDDYDNM