>SG00007733|TEX30_MOUSE MSHTEVKLKIPFGNKLLDAVCLVPNKNIAYGIILTHGASGDMNLPHLMSLASHLASHGFFCLRFTCKGLNIVHRIKAYKAVLNYLKTSGEYKLAGVFLGGRSMGSRAAASVMCHTEPDDADDFVRGLICISYPLHHPKQQHKLRDEDLFRIKDPVLFVSGSADEMCEKNLLEKVAQKMQAPSKIHWIEKANHSMAVKGRSTNDVFKEINTQILFWIQEITEMDKK